Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Thẻ đôi bàn tay nhiệm màu

Đôi bàn tay mầu nhiệm

đôi bàn tay nhiệm màu của Djuna

Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Có những đôi tay chai sạn vì lao động không ngừng nghỉ, có những đôi tay phát minh ra những thứ tuyệt vời, riêng trong…